Casetă text: AGENŢIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA
B-dul Frăţiei nr.2, Miercurea Ciuc / Tel: (+40266)313423,    Fax: (+40266)312885 / Web site: harghita.anofm.ro /          E-mail: ajofm@hr.anofm.ro /
Operator de date cu caracter personal nr. 10397
Descriere: stema                                                                                                               Descriere: anofm

 

 

 

Nr. 10193/16.06.2014

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Subvenţii pentru încadrarea elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţei

 

 

 

Angajatorii care încadrează în muncă elevi sau studenţi pe perioada vacanţelor, stabilită potrivit legii, beneficiază pentru fiecare elev sau student de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare. La această dată indicatorul social de referinţă are o valoare de 500 de lei. Aşadar stimulentul financiar lunar care se acordă pentru fiecare elev sau student, încadrat în condiţiile legii,  va fi în valoare de 250 de lei.

 

            Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor de şomaj, dacă încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei sau în baza unui contract de muncă temporară dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

 

Nu pot beneficia de stimulentul financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru studenţii şi elevii respectivi.

 

Anul acesta AJOFM Harghita  a alocat pentru subvenţionarea locurilor de muncă pe care se încadrează elevi sau studenţi, suma de 80 000 de lei, cu 60% mai mare decât în 2013.

 

Înainte de încheierea contractului de muncă angajatorii au obligaţia de anunţa locul de muncă vacant la agenţie (online sau pe suport de hârtie), iar elevii şi studenţii se vor înregistra în evidenţele agentiei ca persoane in cautarea unui loc de muncă. Recomandăm elevilor şi studenţilor ca pentru depunerea actelor de luare în evidenţă să se programeze online pe site-ul agenţiei www.harghita.anofm.ro la secţiunea „Programări absolvenţi”.

 

Actele pentru luarea în evidenţă sunt: carte de identitate (copie şi original), certificat de naştere  (copie şi original), adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev, sau după caz, de student şi urmează cursurile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă, adeverinţă de la medicul de familie care să ateste că persoana este aptă de muncă.

 

            În vederea încheierii convenţiei în baza căreia se acordă stimulentul financiar angajatorii vor depune la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita o cerere însoţită de următoarele documente:

 1. tabel nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în muncă pe perioada vacanţelor, formular standard prevăzut de lege;
 2. adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev, sau după caz, de student şi urmează cursurile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă;
 3. actul de identitate al a elevului sau studentului, în copie;
 4. copia contractului de muncă, încheiat cu respectarea condiţiilor de vârstă şi a regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita;
 5. declaraţia pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că în cursul anului calendaristic nu a beneficiat de stimulentul financiar pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, pentru studenţii şi elevii respectivi.

 

Termenul de depunere a documentelor este de 30 de zile de la data încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.

 

Modelele de convenţie şi tabelul nominal cuprinzând elevii şi studenţii, prevăzute de lege se pot obţine la sediul agenţiei din Miercurea Ciuc, b-dul Frăţiei nr.2 sau pot fi  descărcate de pe site-ul agenţiei: http://www.harghita.anofm.ro.

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

TIBERIU PĂNESCU