UCENICIA

FORMA ESENTIALA DE FORMARE LA LOCUL DE MUNCA A TINERILOR

Ucenicia la locul de muncă reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.  Ucenicul este  persoana fizică încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.

  DESPRE UCENIC

 Poate fi încadrată ca ucenic în muncă orice persoană fizică :

Persoana fizică poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă, în calitate de ucenic, şi la împlinirea  vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale.

    CONTRACTUL DE UCENICIE

      Contractul de ucenicie la locul de muncă  este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare

        Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi clauze cu privire la: calificarea pe care urmează să o dobândească ucenicul, numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia, locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională, durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă, alte clauze potrivit legii.

         Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni. Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul face parte integrantă din durata pentru care se încheie contractul de ucenicie la locul de muncă şi nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare.

          Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

      ORGANIZAREA UCENICIEI LA LOCUL DE MUNCĂ

         Calificările pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele două condiţii:

a) să fie prevăzute în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii şi al Ministrului Educaţiei,       nr. 35/3.112/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b) să poată fi evaluate într-un centru autorizat de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.

             Ocupaţiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România. Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă. Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână. Programul normal de muncă pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămână

       COORDONATORUL DE UCENICIE

              Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă.În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către un întreprinzător persoană fizică, în condiţiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzătorul persoană fizică.

            Coordonatorul de ucenicie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să deţină calificarea pentru ocupaţia/calificarea pentru care se organizează programul de ucenicie;
  2. să aibă o experienţă profesională în ultimii 10 ani de cel puţin 5 ani în ocupaţia pentru care este necesară calificarea pentru care se organizează programul de ucenicie la locul de muncă;
  3. să nu aibă cazier judiciar;
  4.  să fie apt din punct de vedere fizic şi psihic.                                                                           

            SUSŢINEREA FINANCIARĂ A UCENICIEI LA LOCUL DE MUNCĂ

             Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

            Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

             Pentru acordarea subvenţiei, angajatorul încheie cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Harghita, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă, o convenție. 

              OBLIGAŢIILE  ANGAJATORILOR

              Angajatorul care organizează ucenicia la locul de muncă are obligaţia să depună, anterior organizării uceniciei la locul de muncă, la agenţia pentru prestaţii sociale judeţeană, următoarele documente:

            Angajatorul care organizează ucenicia la locul de muncă are obligaţia să comunice AJOFM HARGHITA locurile de muncă pentru care urmează să organizeze programe de ucenicie la locul de muncă.

            Cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului de ucenicie, angajatorul are obligaţia de organiza evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale şi de asuporta costurile generate de evaluarea şi certificarea formării profesionale a ucenicului.

            Angajatorii care beneficiază de subvenţii din bugetul asigurărilor pentru şomaj în scopul angajării ucenicilor sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă încheiat.

             În situaţia în care ucenicul nu obţine nici a doua oară Certificatul de competenţe profesionale, angajatorul este obligat să restituie, în totalitate, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României.

FINANTAREA UCENICIEI

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (adica 300 ron/luna).