Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea Masurilor Active de Ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare ”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/82/5.1/S/48625

Titlul proiectului: “Program Integrator al Formarii Adultilor Necalificati”

 

ANUNŢ DE INTENŢIE

Nr. 1202 din 10.01.2012

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, bulevardul Frăţiei nr.2 , cod fiscal 11344042, telefon 0266-313423, e-mail harghita@ajofm.anofm.ro , caută partener transnaţional în vederea implementării proiectului finanţat din fondul social european, cu titlul  Program Integrator al Formarii Adulţilor Necalificaţi-PIFAN”.

 

Obiectvul general al proiectului îl reprezintă facilitarea şi creşterea accesului pe piaţa muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, cu o situaţie dificilă din punct de vedere al statusului profesional, prin promovarea măsurilor active de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ şi flexibil.

Obiectivele specifice  ale proiectului sunt:

1.Aplicarea unui model inovator de atragere si sprijin al grupului tinta, respectiv persoane in cautarea unui loc de munca, prin rute flexibile de consiliere – formare – mediere – obtinerea experientei profesionale – ocupare –, cu scop de standardizare a acestui model

2.Dezvoltarea, cresterea nivelului si diversificarea competentelor profesionale ale beneficiarilor pentru o ocupare sustenabila, prin dezvoltarea competentelor de baza (model Europass) si formarea in domenii cerute pe piata fortei de munca locala

3.Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de consiliere si asistenta  personalizata pentru promovarea ocuparii 4.Promovarea campaniilor de constientizare si a Dialogului Social pentru constientizare si implicare activa a tuturor institutiilor, atat pentru indeplinirea obiectivelor proiectului, cat si pentru identificarea si aplicarea solutiilor integrate si personalizate pentru promovarea ocuparii

Perioada de implementare a proiectului se încheie la data de 31.10.2013.

 

Responsabilităţile principale ale partenerului transnaţional ,  corespunzătoare  prevederilor cererilor de finanţare sunt :

-          realizarea, în baza bunelor practici din ţara de origine a unui ghid – manual de mediere a muncii care va fi utilizat de către experţii pe termen lung şi care va fi reactualizat  ori de câte ori este nevoie;

-          derularea  procedurile de  achiziţii  publice, conform legii, pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin;

-          organizarea  schimbului  de bune practici,  prin vizite de studiu.

Pentru activităţile desfăşurate partenerul transnaţional va angaja suma de 792.000,00 lei.

Cheltuielile eligibile efectuate vor fi rambursate pe baza documentelor justificative prezentate, în condiţiile stabilite în Contractul de finanţare.

 

Organizaţiile  transnaţionale, interesate în acest parteneriat sunt rugate să trimită până la data de 18.01.2012, ora 1400  la sediul AJOFM Harghita, prin poştă, curier sau on line la adresa de e-mail harghita@ajofm.anofm.ro,  o scrisoare de intenţie, în limba română, însoţită de următoarele documente:

-          acte doveditoare din care să rezulte domeniul de activitate al organizaţiei;

-          scurtă descriere  a organizaţiei, din care să rezulte ca este furnizor de servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă, are experienţă în domeniul serviciilor de ocupare şi în implementare de proiecte finanţate din FSE ;

-          declaraţie semnată de reprezentantul legal, privind exista resurselor administrative şi financiare şi o scrisoare de angajament de a se implica , cu resursele de care dispune, în îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin pe întreaga durată a parteneriatului.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

PĂNESCU TIBERIU